การแก้ไขปุ่ม social button

1 เลือกที่เมนูหน้า

2 เลือกคำว่า Home

3 เลือก Edit with Elementor

การเปลี่ยนปุ่ม social

1 เลือกปุ่มที่ต้องการเปลี่ยน

2 เลือกรูปภาพปุ่ม

3 ใส่ลิ้งค์ปุ่ม

4 เสร็จสิ้นกด UPDATE

การเปลี่ยนสีพื้นหลังของช่องวางปุ่ม

1 เลือกเมนู 6 จุด ตามภาพ

2 เลือกเมนู Style

3 เปลี่ยนสีพื้นหลัง

4 เสร็จสิ้นกด UPDATE

Scroll to top
@ipeak
@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม