การแก้ไขสินค้า Woocommerce

1 เลือกที่เมนูหน้า

2 เลือกคำว่า Home

3 เลือก Edit with Elementor

การเปลี่ยนสินค้า

1 เลือกรูปที่ต้องการเปลี่ยน

2 เปลี่ยนรูปภาพสินค้า

3 เสร็จสิ้นกด UPDATE

1 เลือกข้อความใต้รูปที่ต้องการเปลี่ยน

2 เปลี่ยนข้อความสินค้า หรือสามารถแก้ไขข้อความได้เลยในส่วนที่ 1

3 เสร็จสิ้นกด UPDATE

Scroll to top
@ipeak
@ipeak.website
ติดต่อสอบถาม